Sorø Bridgeklub

er for alle

Vedtægter for Sorø Bridgeklub.

§ 1. Klubbens navn er Sorø Bridgeklub.
Klubben er stiftet med en regnskabsmæssig sammenlægning af Sorø Bridgeklub og Midtsjællands Bridgeklub den 1. april 2001. Klubben er hjemhørende i Sorø kommune.

§ 2. Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3. Klubben er tilsluttet Danmarks Bridgeforbund og dermed Distrikt Vestsjælland, og som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.


§ 4.Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, formanden i ulige- og kassereren i lige år.  
Bestyrelsesmedlemmerne er på valg efter tur, således at formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.
Kassereren og mindst 1 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor samt revisorsuppleant.Såfremt formanden eller kassereren måtte udtræde af foreningen eller af anden grund ikke er i stand til at varetage hvervet, skal en afløser findes blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer med virke til kommende ordinære generalforsamling. Hvis ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er tilstede. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens / næstformandens stemme afgørende.

Klubben tegnes af formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 5. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos bestyrelsen, skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Der skal kun kunne hæves eller overføres penge af kassereren eller af formanden. Ved lånoptagning kræves underskrift af formand og kasserer i forening.
Såfremt formanden eller kassereren måtte udtræde af klubben, eller af anden grund ikke er i stand til at varetage hvervet, skal en afløser vælges blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer med virke til næste ordinære generalforsamling. Hvis ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler klubben.

§ 6. Klubbens regnskabsår er 1. april — 31. marts. Klubbens regnskab revideres af den valgte revisor.

§ 7. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af årsregnskab
4. Fastsættelse af årskontingent og spilleafgift
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt
Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen ved opslag på klubbens opslagstavle og på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3 majoritet af samtlige klubbens medlemmer. Såfremt et forslag til klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, men ikke 2/3 af samtlige klubbens medlemmer, indvarsles med mindst 7 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor
forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller efter mindst 1/3 af klubbens medlemmer har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag.
Skriftlig afstemning af et forslag kan forlanges af blot ét medlem. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater.

§ 8. Klubkontingent og spilleafgift for hele året betales inden udgangen af september.
Juniorer, spillere under uddannelse og passive medlemmer betaler nedsat kontingent, fastsat af den siddende bestyrelse.

§ 9. Bestyrelsen kan bevilge tilskud til hel eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med medlemmers deltagelse i turneringer, som arrangeres inden for Danmarks Bridgeforbund.

§ 10. Bestyrelsen godkender optagelse i klubben. Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen — dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter en halv sæson, når omstændighederne taler for det. Medlemskab af klubben overføres automatisk fra en sæson til næste sæson, medmindre bestyrelsen har modtaget udmeldelse senest 1. juli.

Et medlem, der i en periode ikke ønsker at deltage aktivt i klubbens turneringer, kan fortsætte som passivt medlem af klubben. Der betales i henhold til § 8 et nedsat kontingent for passivt medlemskab.

§ 11. Særlige bestemmelser for medlemmers pligter og rettigheder er angivet i ”Klubregler for Sorø Bridgeklub”.
Passivt medlemskab giver ret til at deltage i klubbens generalforsamling og festlige arrangementer.

§ 12. Hvis bestyrelsen idømmer et medlem karantæne eller ekskluderer medlemmet, skal medlemmet underrettes skriftligt om karantænen/eksklusionen. Der henvises til bestemmelserne herom i forbundets vedtægter. I henhold til disse bestemmelser indberettes det skriftligt til forbund og distrikt, når der er tale om anden grund end kontingentrestance.

§ 13. Ved klubbens start består driftskapitalen af et beløb svarende til det beløb, Sorø Bridgeklub medbringer pr. medlem, samt et tilsvarende beløb pr. medlem fra Midtsjællands Bridgeklub. Det overskydende beløb fra Midtsjællands Bridgeklub samt afkastet heraf kan kun anvendes efter en enstemmig bestyrelsesbeslutning.
I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages af en generalforsamling (jf. § 7), overgår en eventuel formue og aktiver til Danmarks Bridgeforbund, distrikt Vestsjælland.


Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 12. december 2000

Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling d. 26. april 2017.
Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling d. 24. april 2019.
Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling d. 26. august 2020.
Vedtægterne ændret på ordinær generalforsamling 26. april 2023.

 

 

Sorø Bridgeklub spiller kl. 19.00 tirsdage og torsdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Desuden spilles mandage kl. 13.00 i Sorø Kultur & Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø. Her spilles udelukkende friturneringer.
Klik her for spilletider.   

Klubbens email: Klub@SoroeBridgeklub.dk